"Wij en Zij”. Een gemeenschap van burgers

Het CDA is verbonden met de geschiedenis van Laren en wil dat vertalen in een actieve politieke rol. Het CDA is ook verbonden met christelijk-sociale tradities. Zingeving is een fundament voor ons handelen en levensbeschouwelijke instellingen vinden in onze partij dan ook een natuurlijke bondgenoot. Het CDA heeft daarnaast een actieve bestuurlijke en politieke band met "Den Haag". Dat maakt het eenvoudig om plaatselijke belangen te vertalen naar de landelijke politiek.

De C van CDA staat ook voor solidair samenleven als gemeenschap van burgers. Een gemeenschap waar mensen samenwonen, -leven en -leren. Het CDA daagt de plaatselijke gemeenschap uit om zich zo te organiseren en wil daarin voortrekker en stimulator zijn. Er is, ook in Laren, behoefte heeft aan een brede middenpartij met een energieke lading. Een partij waar verschillende zienswijzen kunnen samenkomen, waar gesprek is, uitwisseling van gedachten, en de wil om met elkaar onze samenleving vooruit te helpen. Als U dat ook vindt steun ons dan met uw stem!

» Download standpunten als PDF-document

Wij en Zij samen

In het publieke debat geven we onze eigen mening én houden we rekening met het effect van die mening op anderen. Dat is kennelijk niet overal vanzelfsprekend. Het CDA wijst de overdreven profilering van het eigen gelijk af. Wij menen dat iedereen ook aangesproken mag worden op zijn bijdrage aan het goed functioneren van de samenleving als geheel. In die samenleving is er betrokkenheid tussen rijk en arm, tussen jong en oud. We moeten het met elkaar zien te doen. Ieder mens is belangrijk en waardevol. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen, ook als het even tegenzit.

Laren zelfstandig!

Laren als gemeenschap heeft behoefte aan een eigen en herkenbare identiteit. Dat willen wij bevestigen en versterken door een eigen gemeentehuis, een eigen bestuurscollege en een eigen gemeenteraad. Het CDA staat daarvoor! Dat verhindert samenwerking met andere gemeenten niet. Maar wel mét behoud van de beleidsruimte en -middelen die Laren nodig heeft om de kwaliteit van haar functioneren als zelfstandige gemeente te handhaven. Die zelfstandige beleidsruimte is door de vele verschillende bovengemeentelijke samenwerkingsvormen de afgelopen acht jaarernstig ge-erodeerd. Die situatie moet onder ogen worden gezien. Daarnaast is er meer financiële ruimte nodig dan de afgelopen acht jaren het geval was om onze unieke voorzieningen zoalshetzwembadDeBiezem, Singer, de vele sportaccommodaties, het Brinkhuis) in stand te houden. Het CDA Laren wil deze kroonjuwelen koesteren en versterken. Het zijn belangrijke instrumenten om burgers te verbinden met elkaar.

Ook de openbare ruimte in onze gemeente verdient een flinke opknapbeurt evenals de dienstverlening aan de burgers. De nijpende financiële situatie waar de gemeente in verkeert moet allereerst worden opgelost door het creëren van eigen inkomsten en efficiënter werken waar dat mogelijk is. Vervolgens door aanspraak te maken op verhoging van de rijksbijdragen en pas in de laatste plaats door verhoging van de lasten voor de burgers en bedrijven. Laren hoort niet in het rijtje met slecht presterende gemeenten!

Burgerraad

Door de bestuurlijke drukte rondom het gemeentebestuur en de gemeenteraad komt het inhoudelijk overleg met de burgers in het gedrang en dreigen formaliteiten belangrijker te worden dan het gesprek over de ontwikkeling van Laren als gemeenschap. Dat leidt tot afstand en onbegrip. Om te voorzien in de behoefte aan inhoudelijke communicatie tussen bestuur en bewoners bepleit het CDA een experiment met deinstellingvaneenburgerraad alsklankbord van bewoners en bedrijven. Die interactie wordt ondersteund door een website die ook dienstdoet als service platform en door publieksraadplegingen rondom centrale onderwerpen. Het CDA nodigt alle burgers en ondernemers uit om samen met ons dit concept inhoud te geven.

Wonen en werken

Onze gemeente heeft weinig grond voor woningbouw beschikbaar. Om toch in de groeiende behoefte aan woonruimte te voorzien wil het CDA dat Laren bestaande bebouwing intensiveert. Waar nodig pleiten wij voor wijziging van de bestemming van grond en bebouwing. Het CDA stimuleert plannen tot nieuwbouw. En dan met name in de betaalbare sectoren. “Sociale woningbouw” vinden wij een ouderwets begrip. De woningmarkt moet mogelijkheden bieden voor elke portemonnee, ook in Laren! Het CDA wil tenminste 20 betaalbare woningen per jaar bouwen.

Ondernemen

Het CDA wil dat Laren een aantrekkelijke omgeving biedt voor ondernemers. In Laren zijn ze welkom en dat moet door die bedrijven ook zo ervaren worden. Dat vergt in ieder geval een professioneel steunpunt in onze gemeente voor ondernemenrs activiteiten. Tegelijk wil het CDA leegstand in het winkelbestand verminderen door ‘overbewinkeling’ te voorkomen.

Jeugd en gezin

Het CDA vindt het gezin belangrijk. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een stimulerende en veilige omgeving. Veel jonge ouders moeten goochelenomalleballenindeluchttehouden: meestal twee banen, huis, kinderen en familie. Het CDA wil een omgeving stimuleren waarin jonge ouders de mogelijkheden krijgen om hun taak goed uit te kunnen voeren.

Ouderenzorg

Voor ouderen zit er tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis een gat waarvoor nauwelijks voorzieningen zijn getroffen. Het CDA vindt dat er meer variatie nodig is in het aanbod van woonvormen voor ouderen: hofjes, kleinschalige appartementencomplexen en nieuwe formules voor verpleging en verzorging. Wij denken graag mee om initiatieven die hierop gericht zijn te realiseren. Zeker als perceelsplitsing de doorstroming kan bevorderen. Voor het CDA is het hierbij van belang dat essentiële waarden als aandacht en warmte in Laren echte inhoud krijgen. Het systeem mag nooit ten koste gaan van de mens.

Centrumplan

CDA Laren bepleit de ontwikkeling van een duurzaam centrumplan. Zo’n plan legt het accent op het Larense winkel- en horeca areaal als een verblijfsgebied. Dat betekent dat de inrichting van het gebied autoluw wordt gemaakt. Dat is mogelijk als er ruime parkeervoorzieningen worden gerealiseerd aan de randen van dit centrumgebied. Ons oog valt daarbij op de realisatie van grote ondergrondse parkeergarage onder het hertenkamp. Wanneer ook de parkeerfunctie van Singer naar deze parkeergarage verplaatst zou worden komt er daar ruimte vrij voor woningbouw. Op het Plein1945 wordt in onze plannen een overdekte versmarkt gerealiseerd waar kleinere ondernemers dagverse producten etc. in een gezellige en sfeerrijke ambiance aanbieden. Zo’n versmarkt zal ca. de helft van de ruimte op het Plein 1945 gebruiken, waardoor de resterende ruimte beschikbaar blijft voor de dagmarktfunctie. Het goederentransport binnen het centrumgebied zal uitgevoerd worden met gebruik van elektrische transportwagens die aanvoeren en afvoeren vanaf een overslagpunt bij de A1 snelweg. De gemeentelijke betrokkenheid bij deze nieuwe zakelijke activiteiten moet, via het vergunningenstelsel, €2 miljoen per jaar moeten opbrengen.

Een gezonde financiële huishouding

Een steeds groter deel van de inkomsten van de gemeente Laren wordt besteed aan de uitvoering van door het Rijk gedecentraliseerde taken en de velerlei vormen van prijzige intergemeentelijke samenwerking waaronder de BEL-organisatie. Zoerodeertdefinanciële zelfstandigheid van Laren sluipenderwijs. Het is opmerkelijk dat een gemeenteraad, die zo graag via haar meerderheidspartijen de lokale zelfstandigheid benadrukt, nagenoeg stilzwijgend aan dit proces meewerkt. Het CDA verzet zich tegen deze ontwikkeling. Wij willen duidelijke en transparante positiebepaling én besluitvorming m.b.t. deze ontwikkeling. Én we willen financiële beleidsruimte overhouden om over noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van Laren zelfstandig te kunnen beslissen! Daarnaast, en ook al vanwege het grote financiële én democratische belang, is het noodzakelijk dat die intergemeentelijke samenwerking in een moderne jas wordt gestoken. Het CDA wil nader onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van al die bovengemeentelijke operaties om daar per saldo per jaar € 1 miljoen mee te kunnen besparen.

Klimaat en energie

De vele inspanningen om ons klimaat te sparen en onze energiehuishouding te verbeteren dreigen vast te lopen als het elektriciteitsnet de gevraagde en/of aangeboden capaciteit niet aankan. Ook lokale initiatieven kunnen hier hinder van ondervinden en er ligt een taak voor de gemeente om, bij alle plannenmakerij, deze omstandigheid onder ogen te zien. En wat het milieu betreft, houdt het CDA ook het evenwicht in het oog. Geen natuurviaduct waar een natuurtunnel kan volstaan.

Krachten bundelen

Bij de vormgeving van al deze plannen heeft CDA-Laren de steun nodig van allen die naar voren willen werken. We doen een beroep op iedereen in Laren die een zelfstandige politieke opvatting huldigt mee te willen denken en een inbreng te willen leveren aan een echte toekomst voor ons mooie dorp. En dat begint met uw stem. Uw stem en uw steun!!