Verkiezingsprogramma CDA Laren

CDA Laren is een politieke partij die al vele jaren een grote bijdrage levert aan het lokale bestuur, geworteld is in de Larense samenleving en opnieuw deel uitmaakt van de coalitie voor de periode 2014-2018.

Download hier het complete verkiezingsprogramma (pdf)


Dorpskarakter koesteren

De inwoners van Laren zijn gebaat bij een vitaal, levendig en veilig dorp met goede voorzieningen, het beste onderwijs, uitstekende sportaccommodaties, vele verenigingen, jongeren- en ouderenwerk, gezondheidszorg en een rijk cultureel leven. Het CDA Laren hecht grote waarde aan het behouden en beschermen van het unieke dorpskarakter van Laren en het omringend landelijk gebied van enggronden, heide en bos. De hoge kwaliteit van ons dorp moet worden gekoesterd en bewaard; het culturele erfgoed en de natuur beschermd. Aanpassingen aan de tijd zijn noodzakelijk maar veranderingen zullen steeds zorgvuldig moeten worden getoetst. Er zijn voldoende instrumenten om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, zoals de bestemmingsplannen, en het is de taak van het gemeentebestuur en de gemeenteraad dat deze consequent worden toegepast en worden bijgesteld indien nodig. De inwoners van Laren staan centraal bij de formulering van beleid en de afweging van belangen. Inspraak van de bewoners bij planontwikkelingen is voor CDA Laren vanzelfsprekend. Het ingezette beleid van aanwijzing van gemeentelijk monumenten moet de komende raadsperiode voortgang vinden. De commissie voor Welstand en monumenten moet worden gehandhaafd ondanks de landelijke trend van afschaffing van dit orgaan. In de komende raadsperiode moet het bestemmingsplan centrum worden vastgesteld met als leidraad: conserverend en groen. Nooit meer eerst slopen en dan afwachten zoals nu nog het geval is met het bekende cafe-restaurant “Oud Laren”. Cultuur, kunst en historie zijn onlosmakelijk verbonden met Laren. Het Singer Museum, de Historische Kring, Museum Hofland, de kerken, de Sint Jansprocessie, de Larense verenigingen, de Stichting oude landbouwgewassen Laren (SOLL), Speeltuinvereniging Ons Genoegen, MCC , Laren Klassiek en nog vele andere, de monumenten en tradities vormen met onze inwoners de gemeenschap Laren. De gemeente is een belangrijke subsidiegever voor de instandhouding van ons erfgoed, voor nieuwe initiatieven, alsmede de betrokken verenigingen en stichtingen. CDA Laren zal zich sterk blijven maken voor de continuïteit van onze cultuur en culturele instellingen en zal een verantwoord subsidiebeleid voeren. Door verlaging van de uitkering gemeentefonds in de komende jaren is een zekere aanpassing van subsidies echter onontkoombaar.

Sociale samenhang en binding

Ons dorp kent een rijk verenigingsleven en vele sportclubs. Muziekverenigingen, muziekonderwijs, culturele initiatieven, kunst en musea zorgen voor een belangrijke sociale binding en samenhang, het hoge voorzieningenniveau is een succesfactor voor het algemeen welbevinden van de Larense inwoners, jong en oud. In de vorige raadsperiode zijn belangrijke besluiten genomen waarmee de sociale structuur van Laren versterkt wordt. CDA Laren heeft een prominente inbreng geleverd in de voorbereiding en besluitvorming. In 2013 werd het resultaat zichtbaar en kon met trots de driehoek Brinkhuis, muziekcentrum Schering & Inslag en Raadhuis worden opgeleverd en geopend. Niet alleen werd de sociale infrastructuur opnieuw gedefinieerd en gehuisvest, ook de prominente en historische gebouwen zijn voor lange tijd veilig gesteld. Deze investeringen vergen veel gemeenschapsgeld maar zijn verantwoord. Het Centrum voor Jeugd en Gezin werd gerealiseerd in het sociale cluster in het vernieuwde en sterk gemoderniseerde Raadhuis: bereikbaar en toegankelijk. De combinatie Brinkhuis en bibliotheek is een schot in de roos en het aantal bezoekers en gebruikers is spectaculair gestegen. De nieuwe raad zal op afstand moeten blijven voor wat betreft de programmering en dagelijkse leiding maar heeft wel de taak de financiële risico’s in de gaten te houden en het bestuur te houden aan de begroting. Het bestuur en de vele vrijwilligers verdienen alle steun om steeds vernieuwend en enthousiast het fraaie Brinkhuis te laten bruisen. CDA Laren steunt het particulier initiatief om een regionaal crematorium te bouwen op Larens grondgebied om deze voorziening letterlijk dichter bij huis te krijgen. Veel burgers zetten zich vrijwillig en belangeloos in. Deze vrijwilligers zijn de onmisbare en vaak onzichtbare krachten waar een succesvolle samenleving van afhankelijk is. Het is de taak van het lokale bestuur en politiek om ruim baan te geven aan sociale voorzieningen en nieuwe initiatieven te stimuleren. CDA Laren blijft inzetten in op een goede ondersteuning van de vrijwilligers, zowel immaterieel als materieel, en op meer waardering van het vrijwilligerswerk. Laren telt ongeveer 40 organisaties die zich inzetten voor dit onbetaalbare werk.

Decentralisatie van Rijk naar gemeente

De gemeenten staan aan de vooravond van de grootste operatie in het sociale domein van de geschiedenis: de overdracht van de sociale ondersteuning in jeugd-en ouderenzorg in de nieuwe WMO van Rijk (en provincie) naar gemeenten. Deze mega-operatie moet in de komende raadsperiode gestalte krijgen en momenteel bereiden de gemeenten zich hierop voor. Laren werkt al jaren naar grote tevredenheid samen met de gemeente Huizen in de zg. SozaHBel. maar deze schaal zal onvoldoende zijn om de grote opgave aan te kunnen. Het tempo van de genoemde veranderingen, de stapeling van maatregelen en de bezuinigingen mogen niet leiden tot problemen voor kwetsbare mensen; voor het CDA een grote uitdaging om de zorg in en met de gemeente op een zo hoog mogelijke niveau van kwaliteit te organiseren. Inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op zorg op maat en CDA Laren zal zich hiervoor maximaal inspannen. Samenwerking in regionaal verband is noodzakelijk om voldoende schaal en know-how te mobiliseren; de gemeente blijft echter verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid zal zwaar wegen en de financiële risico’s zijn enorm. Overwogen moet worden of dit risico in gezamenlijkheid moet worden gedragen door de gezamenlijke Gooise gemeenten; het CDA zal dit gaan bepleiten. CDA Laren zal bepleiten binnen het te vormen college een “zware” wethouder op dit domein aan te stellen.

Ouderen en gehandicapten

Ouderen maken een steeds belangrijker deel van onze Larense samenleving uit, gelukkig neemt de mondigheid van de ouderen toe. Toch is het een groep die, door afname van fysieke kracht, en mobiliteit maar wel met de wens zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven, met vereenzaming bedreigd wordt. Welzijnswerk en vrijwilligers zijn van grote betekenis voor een waardig leven van onze ouderen. Buiten de wettelijke gemeentelijke taken wil het CDA Laren een actief beleid voeren om ouderen een waardig bestaan te bieden, thuis en in zorginstellingen. De aandacht van de gemeente voor voldoende huisvesting heeft gestalte gekregen door ruimte te geven aan de ontwikkeling van appartementen die zijn toegesneden op ouderen. CDA Laren heeft deze ontwikkelingen voortdurend gesteund. De Larense organisatie Rollybus, gerund door een groot team vrijwilligers, verleent onmisbare vervoersdiensten voor ouderen en hulpbehoevenden en verdient alle lof en steun.

Onderwijs en sport op hoog niveau, jongeren kansen bieden

Vrijheid van keuze en kwaliteit van onderwijs is voor het CDA Laren erg belangrijk. Laren heeft een groot aantal openbare en bijzondere scholen die goed presteren. Gestreefd moet worden naar handhaving en verbetering van de kwaliteit ervan. Verdere schaalvergroting in het Larense onderwijs is niet gewenst. Laren kan trots zijn op haar goed functionerend vervolgonderwijs zoals de scholen Laar & Berg en College de Brink en mede door de beperkte schaalgrootte zijn deze scholen aantrekkelijk voor leerlingen, ouders en leraren. De gemeente spreekt schoolbesturen in het basis en voortgezet onderwijs aan op hun verantwoordelijkheid om normen en waarden bij te brengen en zaken als agressie, het gebruik van alcohol en (soft)drugs door leerlingen zoveel mogelijk te ontmoedigen. Verder is onderwijs, kennisoverdracht en individuele ontplooiing door middel van organisaties als de Volksuniversiteit, het Brinkhuis, de functies in het Raadhuis en talloze particulieren initiatieven bijzonder waardevol voor het welzijn van de individuele deelnemers en de maatschappij in zijn geheel. De samenwerking tussen college de Brink en het Brinkhuis bijvoorbeeld is voor beide organisaties nuttig en waardevol. De sportvoorzieningen in Laren liggen op een hoog niveau en moeten ook in stand blijven. Sport en onderwijs zijn de basis voor een goede en gezonde ontplooiing van de bevolking. Het deelnemen aan sport door de jeugd moet zeker in dit digitale tijdperk blijvend worden gestimuleerd. Initiatieven als ´IJs op de Brink` waar ´s winters de gehele Larense jeugd op een laagdrempelige wijze kan sporten en recreëren worden door CDA Laren van harte ondersteund. Niet vanzelfsprekend is de locatie; indien blijkt dat de belasting voor de Brink te groot is dan zijn er alternatieve locaties denkbaar. Schoolzwemmen is de afgelopen jaren verdwenen maar overwogen moet worden om dit punt weer op de politieke agenda te plaatsen. Aangetoond is dat schoolzwemmen kinderen blijvend stimuleert om meer te bewegen en ook daar ligt een taak voor de gemeente. Recentelijk werd de raad geconfronteerd met de wens van SV-Laren om het inmiddels versleten kunstgrasveld te kunnen vervangen met een gemeentelijke bijdrage. De uitdaging voor de nieuwe raad is om te bekijken of er geld kan worden gevonden in de begroting. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De overheid heeft naast haar taak om onderwijs aan te bieden ook een taak om de jeugd te stimuleren in hun maatschappelijke ontwikkeling door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij verenigingen en te sporten. CDA Laren wil een goed voorzieningenniveau voor kinderen en jongeren in stand houden c.q. ontwikkelen. Het gemeentelijk beleid voorziet niet in directe financiële steun aan de sport- en scoutingverenigingen, dat blijft een eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen. De gemeente zal wel stimulerend optreden bij vraagstukken rond de accommodaties. Jongeren moeten de kans krijgen elkaar te ontmoeten. Ouders moeten verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen blijven nemen, maar ook de overheid moet ongewenst gedrag op straat corrigeren: handhaven, niet gedogen. De zorg voor gezin en kinderen is primair een verantwoordelijkheid van de ouders maar onze maatschappij vereist een netwerk van hoog gespecialiseerde kinderopvang. Door allerlei recente economische en maatschappelijke ontwikkelingen daalt de vraag naar opvangplaatsen dramatisch en dat heeft grote gevolgen voor de organisaties en exploitanten en is sluiting het gevolg. De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid voor deze private ondernemers maar moet wel toezien op de kwaliteit. Het is evident dat de gemeente vraag en aanbod van opvangplaatsen wel goed moet monitoren en nauw overleg met de branche heeft zodat er voldoende aanbod blijft. Zo heeft de gemeente de kans geboden aan De Koningskinderen een vestiging te openen in het gebouw Schering en Inslag in het Hart van Laren.

Zwembad De Biezem gered

Het jaar 2013 is een historisch jaar in de geschiedenis van zwembad de Biezem. Bij de start van het nieuwe college van B&W (Larens Behoud en VVD) in 2010 werd besloten het zwembad te sluiten vanwege de hoge kosten. Naar het oordeel van de oppositie was dit een onaanvaardbaar besluit en het was de start van een lange reeks protesten in het dorp door zowel de oppositie als door schoolkinderen, ouders en andere betrokkenen. Een van de meest succesvolle activiteiten was een gezamenlijke handtekeningenactie van CDA Laren met de PvdA op het kermisterrein: bijna 1000 handtekeningen werden in een middag opgehaald en het werd steeds duidelijker: het zwembad mag niet dicht! In de raad werd bij elke gelegenheid door de oppositie dit aan de orde gesteld en eindelijk ging het kantelen. Uiteindelijk werd besloten de drie BEL-dorpen gezamenlijk te laten besluiten: wel of geen zwembad, te exploiteren voor gezamenlijke rekening of definitief einde verhaal.CDA Laren heeft in het cruciale moment een hoofdrol gespeeld in het bereiken van consensus over voortzetting van het bad door de drie gemeenten. Laren gaat het zwembad vernieuwen en de drie gemeenten zullen elk een deel van de subsidie garanderen. Het bad is gered!

Betaalbare woningen

Wonen in Laren is aantrekkelijk, maar niet voor iedereen realiseerbaar. Toch is een evenwichtige bevolkingsopbouw belangrijk om alle gewenste dienstverlening en voorzieningen ook in de toekomst beschikbaar te hebben. CDA Laren is voorstander van een woonruimte- en toedelingsbeleid, waarbij zoveel mogelijk doorstroming plaats vindt en dat zich kenmerkt door zorg voor ouderen en jonge woningzoekenden. Waar mogelijk moet de gemeente zich inzetten voor het scheppen van mogelijkheden voor deze groepen, bijvoorbeeld door het bestemmen van in de toekomst vrijkomende bouwlocaties in het centrum zoals op het terrein van de houtzagerij en bibliotheek. Zorgvuldige inpassing in de dorpse bouwcultuur is vereist en hoogbouw past daar absoluut niet in. Levensloop-bestendige woningen en tijdelijke mantelzorgvoorzieningen zijn zeker in het vergrijzende Laren noodzakelijk en de gemeente moet dit faciliteren. De goede samenwerking met de woningbouwverenigingen is van grote betekenis voor Laren en moet worden voortgezet.

BEL: Samenwerken, geen fusie

Door de minister wordt aangedrongen op schaalvergroting en opschaling van de kleinere gemeenten naar 100.000 inwoners om de toekomst bestuurlijk aan te kunnen. Binnen de negen Gooise gemeenten worden er momenteel diverse scenario’s besproken om tot een grotere schaal te komen. Het uiterste model zou Gooistad kunnen zijn met ruim 250.000 inwoners maar daar is momenteel praktisch geen draagvlak voor, zeker niet bij het CDA Laren. De oprichting van de BEL was een eerste stap op weg naar een zekere vorm van schaalvergroting en efficiency en vastgesteld kan worden dat deze vrijwillige samenwerking nuttig en vruchtbaar is. Is de BEL een voorbode van een fusie? De tijd zal leren of deze schaal van 30.000 inwoners voldoende bestuurskracht genereert ; uitbreiding van deze samenwerkingsvorm met bijvoorbeeld Bussum, Naarden en Huizen is een optie. Samenwerkingsverbanden hebben sterk onze voorkeur in plaats van min of meer gedwongen fusies. Grootschaligheid leidt meestal niet tot efficiency en beter functioneren, integendeel, vaak gebeurt het tegenovergestelde. Zelfstandig samenwerken is onze keus en de schaal waarop staat open. Het CDA Laren is voorstander van een klein, slagvaardig en klantgericht gemeentelijk apparaat, dat goed is toegerust om haar taken te kunnen uitvoeren aangevuld met de faciliteiten in het BELkantoor. Nu de aanloopproblemen van de samenvoeging van de ambtelijke apparaten zijn verholpen is het belangrijk om de BEL-samenwerking te optimaliseren en de beoogde voordelen ervan te realiseren zowel op het niveau van de dienstverlening als op kostenniveau. Een verdere afstemming van de dienstverlening en uitvoering van taken van de drie BEL-gemeenten is een manier om de efficiency te verhogen.

Geen mega-provincies

In lijn met het voorgaande kiest het CDA Laren voor gewestelijke samenwerking waar dat zinvol en/of noodzakelijk is, zoals bij de afvaldiensten (GAD), de gezondheidsdienst (GGD), de hulpverleningsinstanties als brandweer en ambulance, alsmede op regionale beleidsterreinen als economische zaken en woonruimteverdeling. Het huidige samenwerkingsmodel Regio Gooi-en Vechtstreek kan wat ons betreft ter discussie komen te staan als blijkt dat nieuwe verbanden effectiever zijn.

Veiligheid voor iedereen

CDA Laren streeft ernaar de veiligheid in het verkeer voor alle verkeersdeelnemers verder te bevorderen, met name voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. De laatste jaren zijn verschillende wegen heringericht waardoor met name de fietsveiligheid op die plaatsen is verbeterd. De herinrichting van het Brink-gebied is afgerond als sluitstuk van het verkeersplan dat werd gestart door de CDA-verkeerswethouder in de raadsperiode 2006-2010. De Brink zelf is onlangs onderhanden genomen en hersteld met name voor wat betreft het gezond houden van de grond en de bomenstand. Deze laatste is zorgelijk en nieuwe maatregelen moeten worden voorbereid. Verkeerseducatie en -gedrag zijn een onderdeel van verkeersveiligheid. CDA Laren zal bevorderen dat de gemeente stimuleert en zo nodig faciliteert dat basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hier aandacht aan (blijven) besteden. Zorgelijk is en blijft de veiligheid bij de ingangen van de scholen; ondanks allerlei acties rond het thema en de inzet van BOA’s is er nauwelijks sprake van verbetering en CDA Laren zal opnieuw aandringen op meer controle en handhaving. Vlakke trottoirs zijn van belang voor alle voetgangers en rolstoelgebruikers, evenals het niet blokkeren ervan door foutparkeerders. Dit blijft een aandachtspunt. Een van de belangrijkste taken van de overheid is het verschaffen van een zo groot mogelijke veiligheid aan de burgers en de handhaving van de rechtsorde. Veiligheid is echter een taak van iedereen, niet alleen van politie en justitie. Van de burger kan en moet verwacht worden mee te werken door oplettendheid te betrachten, medewerking te verlenen aan de politie en zelf met zorg om te gaan met zijn medeburgers en leefomgeving. Een dergelijke houding past bij het dorpskarakter van Laren. Particulieren, bedrijven en winkeliers zullen zelf een grotere inspanning moeten blijven leveren om de veiligheid van hun panden en in de winkelstraten te bevorderen. De gemeente kan daarbij een faciliterende rol spelen. Inmiddels zijn er op in-uitvalswegen camera’s geplaatst door de gemeente en wij kunnen vaststellen dat ze preventief werken en dus zeker – wat ons betreft – moeten worden gehandhaafd. Het uitlezen kent nog de nodige juridische beperkingen en evaluatie is nodig om van een succes te kunnen spreken. Openbare en sociale veiligheid en overlast is een voortdurend punt van aandacht van de gemeente. CDA Laren is uitermate gelukkig met de nieuwe politiepost en de terugkeer van een eigen korps voor de dorpen Laren en Blaricum . Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de oprichting van buurtpreventie-verenigingen en met succes: vrijwel heel Laren wordt gedekt door een vereniging. Gebleken is namelijk dat deze vorm van sociale controle een wezenlijke bijdrage levert aan de veiligheid in de wijken. In 2009 is het Regionale Brandweerkorps tot stand gekomen; een professionele organisatie waarin de Gooise brandweerkorpsen zijn verenigd. Laren behoudt zijn eigen kazerne met de kracht van de zeer betrokken vrijwilligers. CDA Laren zal er strikt op toezien dat de Larense brandweer alle faciliteiten en het vrijwilligerskorps behoudt zodat deze kwaliteit voor Laren wordt geborgd.

Beleid commerciële ruimte: winkels en evenementen

CDA Laren vindt een verdere groei van het aantal winkels, horecagelegenheden en evenementen niet wenselijk als dit ten koste gaat van de belangen van de inwoners, en het dorpse karakter, de leefbaarheid en de rust in Laren. Er zal nieuw beleid moeten worden ontwikkeld ten aanzien van de druk van de vele activiteiten en (grootschalige) evenementen in het dorp. Inwoners klagen in toenemende mate over hinder en ook de verkeers-en parkeerdruk neemt tijdens deze dagen onevenredig toe. Laren kan trots zijn op de grote aantrekkingskracht van de evenementen maar er zijn grenzen aan over last in welke vorm dan ook. De crisis laat sporen na in het winkelaanbod en CDA Laren zal zich inspannen, waar het kan en waar nodig, belemmeringen weg te nemen voor ondernemers om een gezonde bedrijfsvoering te houden. Recent is in de Tweede Kamer een nieuwe winkeltijdenwet aangenomen en de vrijheid aan gemeenten gegeven om zondag-openstelling van winkels mogelijk te maken. Indien de Larense ondernemers hiervan gebruik willen maken zal CDA Laren dit ondersteunen mits de kerkelijke en maatschappelijke tradities en wensen worden gerespecteerd. Er moet ook ruimte worden gevonden voor toeristische voorzieningen die de positie van de Gooi-& Vechtstreek kunnen versterken zoals het onlangs geopende bed & breakfast.

Geen betaald parkeren

Parkeren in Laren gaat over het algemeen goed en is op drukke dagen wel eens lastiger. CDA Laren is van mening, dat het huidige aantal parkeerplaatsen in Laren in stand moet blijven, waarbij gezocht moet worden naar creatieve oplossingen, met beperkte kosten, om deze ook optimaal te laten benutten zodat de parkeeroverlast wordt beperkt. Een optie is om de blauwe zones in het centrum uit te breiden zodat de doorstroming bevorderd wordt. Betaald parkeren is geen oplossing, zeker niet in deze crisistijd. Ook een parkeergarage is niet nodig en zou ongewenste consequenties met zich mee brengen zoals hoge kosten voor de gemeente en de burgers en mogelijk ten koste gaan van ons groen. Mede in het kader van de risico’s voor onze lokale ondernemers blijft betaald parkeren voor ons niet aanvaardbaar.

Geen aanleg HOV

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor busverbindingen in onze regio. De gemeente Laren heeft invloed op de gewenste route door het dorp, halteplaatsen en overstapplaatsen. In de afgelopen raadsperiode is deze structuur aangepast, de opstapplaatsen zijn vernieuwd. CDA Laren wil de komende periode onderzoeken of de uitgedunde dorpsroute voldoet en de vraag is of dit tot isolement heeft geleid voor minder mobiele inwoners uit het dorp. Ook zijn er provinciale plannen om een HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) te realiseren op de route Huizen - Hilversum (langs de A27). HOV kan zinvol zijn maar de verwachte tijdswinst van slecht enkelen minuten rechtvaardigen de investering van 118 miljoen euro door de provincie in het geheel niet. Het draagvlak binnen onze regio voor deze plannen is minimaal en CDA Laren zal pleiten voor heroverweging . Ook de vereiste bijdrage voor de gemeente Laren is in dit licht gezien weggegooid geld.

Autoverkeer in goede banen

Het autoverkeer legt een grote druk op het dorp, het doorgaande verkeer, het sluipverkeer, op de snelwegen om Laren heen. De gemeente Laren dient in overleg en nauwe samenwerking met de buurgemeenten, provincies en rijkswaterstaat een proactieve rol te spelen en de verkeersstromen in goede banen te leiden zodanig dat de overlast voor Laren wordt beperkt. Op lokaal niveau worden de dorpenroutes bekeken en het doorgaande regionaal verkeer moet zoveel mogelijk gebruik maken van de omliggende snelwegen. Ook bij de rijks- en provinciale plannen om de A1 en A27 te verbreden om de filedruk te verminderen moet de gemeente Laren een actieve rol spelen, en zoveel mogelijk invloed uitoefenen in de planvorming. In de recente praktijk bleek dit nog niet effectief met als dieptepunt de houding van de Provincie in zake de aanpassingen rond de Hilversumseweg. Regionale samenwerking is dringend noodzakelijk voor wat betreft invloed op dit soort majeure infraprojecten.

Bescherming en strikte handhaving

Bescherming en behoud van natuur en milieu is één van de uitgangspunten van het CDA. De overheid heeft een belangrijke rol hierin en moet het goede voorbeeld geven voor verdere ontwikkelingen, zoals: Behoud en bescherming van de natuur rond Laren - bos, heide, enggronden; Strikte handhaving bestemmingsplannen natuurgebieden; Samenwerking met en ondersteunen van natuurorganisaties, zoals het Goois Natuurreservaat; Terughoudend zijn met kapvergunningen, het opleggen van een herplantplicht voor gekapte bomen bij particulieren, bedrijven alsook bij de gemeente zelf en het strikt handhaven hiervan; Goed onderhoud van het gemeentelijk groen, aanbrengen van variëteit daarin; Kiezen voor milieuvriendelijke oplossingen en alternatieven; Verder gaan met gescheiden inzamelen van afval – ook plastic, batterijen en metaal; Stimuleren hergebruik goederen via kringloopwinkels en braderieën; Energieverbruik gemeentediensten en openbare ruimte verlagen – bijv. door invoering van LED-verlichting voor openbare straatverlichting; Alle soorten vervuiling tegengaan, zoals door geluid, licht, stof, etc. onder andere door een verdere uitbreiding van de geluidsschermen langs de A1 en A27, en stimuleren gebruik van fiets; Het Ecoduct over de A1 kan worden gebouwd als schakel in de verbinding Utrechtse Heuvelrug en Flevoland en daarmee wordt de hoofdstructuur Ecologische Verbindingen praktisch voltooid. Onderzoeken haalbaarheid zonnecollectoren op scholen.

Financieel beleid en belastingdruk

CDA Laren is voorstander van een sobere, efficiënte en effectieve besteding van middelen. Een heldere begrotingsopzet met een integrale toerekening van kosten naar producten en diensten is een van de voorwaarden om tot goede beleidsafwegingen te kunnen komen. Structurele uitgaven moeten in beginsel door structurele inkomsten worden bekostigd. Zo ontstaat er een solide dekking voor meerjarige uitgaven die niet afhankelijk zijn van incidentele mee- of tegenvallers en een duurzaam begrotingsevenwicht. CDA Laren is voorstander van het principe dat gemeentelijke heffingen, rechten en leges zoveel mogelijk kostendekkend zijn.

Inkomsten; geen geld – niet doen

Het is duidelijk dat de inkomsten van de gemeenten onder zware druk staan; het Rijk kort hard op de uitkering van het gemeentefonds en ook is bekend dat de gemeente Laren in 2016-2017 tegen een enorm tekort aanloopt bij ongewijzigd beleid. Laren kan niet doorgaan op de huidige koers en een nieuwe mentaliteit en discipline is noodzakelijk.Onder het motto “geen geld - niet doen” zal CDA Laren keuzes maken die afwijken van de huidige budgettering. Zero-base begroten op basis van prioriteiten in plaats van jaar op jaar doorlopende kosten. Verplichtingen moeten worden nagekomen maar moeten elk jaar opnieuw worden gewogen. De belastingdruk voor onze inwoners heeft het maximum bereikt en dat besef moet leidend worden. Alleen inflatiecorrectie is nog verantwoord op de gemeentelijke tarieven en heffingen.

Uitgaven; geen geld – niet doen

De gemeente is verantwoordelijk voor investeringen en uitgaven die voortvloeien uit landelijk beleid en het belang van de lokale gemeenschap. De samenleving staat voorop, en initiatieven die uit de lokale gemeenschap komen zal het CDA waar mogelijk steunen, waarbij altijd een rationele afweging wordt gemaakt over de inzet van de schaarse middelen die door de belastingbetaler worden opgebracht. Nogmaals, “geen geld - niet doen” wordt onze leidraad.

Excellente dienstverlening

Goede en volledige informatievoorziening door de (lokale) overheid aan, en communicatie met de burgers is belangrijk. Persoonlijk via het BEL-kantoor, schriftelijk via het Larens Journaal alsook maximaal digitaal. De gemeente dient haar digitale dienstverlening op peil te houden en uit te breiden hoewel inmiddels een redelijk hoog niveau is bereikt. De gewenste houding van alle medewerkers en bestuurders moet zijn: excellente dienstverlening aan haar inwoners.

Inwoners centraal

CDA Laren gaat zelfstandig en op eigen merites de verkiezingen in op basis van dit verkiezingsprogramma op hoofdlijnen alsmede de uitgangspunten van de landelijke politieke partij CDA. Er worden geen voorafgaande afspraken met eventuele toekomstige coalitiepartners gemaakt. CDA Laren is voorstander van een college van B&W dat breed wordt gesteund door de gemeenteraad. Uitgangspunt voor deelname aan een college is wel dat door middel van het uiteindelijke coalitieakkoord / collegeprogramma op een verantwoorde wijze invulling kan worden gegeven aan de doelen zoals verwoord in dit verkiezingsprogramma. Het CDA Laren is de partij die de inwoners van Laren centraal stelt. CDA Laren staat tussen de mensen, luistert naar hen en betrekt hen bij de ontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van gemeentelijke plannen. Eenieder wordt uitgenodigd zijn of haar inbreng of vragen kenbaar te maken bij de fractie, en ook de maandelijkse steunfractievergaderingen zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk.

Terugblik raadsperiode 2010 - 2014

Hoewel wij als CDA-Laren moesten wennen aan een rol in de oppositie durven wij te stellen dat wij een goede en kritische rol hebben gespeeld. Geen oppositie om de oppositie, steun waar het kon en afkeuring waar het moest. Opvallend was de goede samenwerking met onze collega-oppositie partijen waardoor het nodige kon worden bereikt. Het beleid van de coalitiepartijen in Laren heeft ons veelvuldig genoodzaakt om aan de financiële noodrem te trekken; budgetten werden overschreden en uitgaven waren vaak niet onder controle. Hoogtepunt voor ons als CDA Laren was de overeenstemming die wij konden bewerkstelligen met de politieke partijen in de BEL voor behoud van het zwembad. De krant wist dit te belonen met de kop: “ CDA Laren wint slag om de Biezem”.

Belofte CDA Laren

CDA Laren is er wederom in geslaagd een gevarieerde kieslijst samen te stellen van enthousiaste mensen uit ons dorp die zowel het CDA-gedachtegoed als het lokale belang omhelzen. Met name de komst van nieuwe en jonge kandidaten is een verrijking. Fractie en Bestuur van CDA Laren zullen zich maximaal inzetten voor verantwoorde besluitvorming en een sterk en toekomstgericht gemeentebestuur.